FAKTORING

Faktoring – to jeden z najprostszych i najszybszych sposobów na odzyskanie należności z niezapłaconych faktur. Celem tego rodzaju usługi, jest poprawa płynności finansowej firmy.

Stos zalegających na biurku faktur, spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Wydłużający się okres oczekiwania na płatności od kontrahentów, może zaburzyć kondycję finansową szczególnie małych firm.

Aby szybko i skutecznie spieniężyć należności, można skorzystać z usług Faktora. Wypłaci on równowartość faktury (pomniejszoną o swoją prowizję) oraz przejmie na siebie czynności związane z dochodzeniem wierzytelności.

Poszczególne oferty różnią się od siebie pod względem formy płatności oraz zakresu oferowanych usług. I w związku z różnymi ich parametrami, dzielą się na kilka typów:

  • Faktoring pełny (bez regresu, właściwy) – Faktor podejmuje się wzięcia na siebie całego ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością lub upadłością dłużnika.
  • Faktoring niepełny (z regresem, niewłaściwy) – Faktor nie bierze na siebie ryzyka wiążącego się z ewentualną niewypłacalnością lub upadłością kontrahenta. Kiedy dłużnik nie wywiąże się z obowiązku spłaty należności Faktorowi (w ustalonym terminie), uregulowanie zobowiązania spadnie na naszą firmę.
  • Faktoring mieszany – jest połączeniem obu wyżej wymienionych. Polega na tym, że Faktor bierze na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta, ale tylko do pewnej kwoty.
  • Faktoring odwrotny (odwrócony) – jest usługą polegającą na zarządzaniu przez Faktora zobowiązaniami danego podmiotu, tak aby przyspieszyć jego płatności do Dostawcy. Usługa umożliwia wydłużenie terminu płatności i w pewnym sensie jest kredytem kupieckim. Produkt ten przeznaczony jest raczej dla dużych spółek o wysokiej wiarygodności i dobrej kondycji finansowej.
  • Faktoring międzynarodowy (eksportowy) – umożliwia klientowi uproszczenie i ujednolicenie procedur rozliczania transakcji pomiędzy podmiotami, które prowadzą swoją działalność gospodarzą w różnych krajach.
  • Faktoring cichy – usługa polegająca na udzieleniu finansowania należności, bez powiadamiania Odbiorcy. Znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy Dostawca nie chce informować Odbiorcy o korzystaniu z zewnętrznego źródła finansowania. Produkt dostępny tylko dla wybranych firm, które spełniają określone wymogi finansowe.

Czym powinna charakteryzować się dobra firma e-faktoringowa?

  • Ekspresową realizacją – faktura powinna być zamieniana na gotówkę w ciągu kilku godzin.
  • Przeniesieniem ryzyka nieopłaconych faktur na bank.
  • Realizacją bez względu na termin płatności – tydzień, miesiąc lub dłużej.
  • Zapewniać płynność finansową firmy.

RANKING FIRM FAKTORINGOWYCH - 2024

FAKTORING - RANKING OFERT

FAKTORING – Ranking ofert 2024

1. SMEO FAKTORING

2. FANDLA FAKTORING

2. eFAKTORING NFG

3. AFORTI FACTOR

4. FAKTORIA

Bardzo wielu przedsiębiorców każdego dnia boryka się z fakturami, które nie zostały opłacone przez kontrahentów. Konsekwencją tego faktu jest to, że firma zarabia, ale na realne pieniądze musi długo czekać.

Niestety, samymi dokumentami nie można opłacić zatrudnianych pracowników, nie można też w taki sposób budować własnego kapitału.

W taki sposób brak płynności finansowej może wręcz skutkować problemami z wypłacalnością. A to z kolei może nawet prowadzić do zamknięcia działalności.

Dlatego też odpowiedzią na tego rodzaju problemy stał się faktoring.

Jest to usługa, która kierowana jest do osób prowadzących firmy, którzy chcą znaleźć jakiś skuteczny sposób na radzenie sobie z tymi kontrahentami i partnerami biznesowymi, którzy lubią zwlekać z opłacaniem faktur lub też nawet regularnie się z nimi spóźniają.

Dzięki zastosowaniu faktoringu można na bieżąco finansować wszystko to, co jest potrzebne do prowadzenia działalności. Nie martwiąc się tym, że brak wypłacalności może skutkować koniecznością zaciągania kredytu.

Czym wobec tego jest faktoring? Na jakich zasadach to działa, kiedy jest opłacalny i w jaki sposób skorzystać z takiej możliwości? Co w momencie, kiedy podejmiemy już decyzję o tym, że rzeczywiście jest to dla nas najlepsze rozwiązanie z dostępnych?

Czym tak naprawdę jest faktoring? Co trzeba wiedzieć już na starcie?

Faktoring jest swego rodzaju usługą, gdzie dodatkowa instytucja pośredniczy pomiędzy firmą wystawiającą fakturę oraz podmiotem, który ma ją opłacić, którego można określić jako nabywcę usług danej firmy.

W związku z tym, z każdą wierzytelnością związane są trzy podmioty: przedsiębiorca, dłużnik, czyli nabywca oraz trzecia strona – faktor, czyli instytucja finansowa pośrednicząca.

Cała transakcja polega na tym, że faktor, czyli dana instytucja finansowa, odkupuje wierzytelności od przedsiębiorcy, czyli wystawione przez niego faktury.

W momencie ich kupna część należności już na tym etapie trafia do przedsiębiorcy na poczet zaliczki, tym samym zasilając jego działalność.

Pozostała część kwoty, na jaką opiewają faktury, zostaje przekazana przedsiębiorcy w momencie, kiedy kontrahent opłaci swoje zobowiązanie.

W zamian za usługę faktoringową, instytucje finansowe pobierają stosowane prowizje. Ich wysokość jest uzależniona od kwot, na jakie opiewają wystawione faktury.

Jak widać, faktor jest swego rodzaju pośrednikiem, który podejmuje czynne działania, które mają na celu uzyskanie spłaty należności w jak najkrótszym możliwym czasie, co jest korzystne dla przedsiębiorcy.

W jaki sposób można korzystać z faktoringu? Jakie opłaty wiążą się z usługami faktoringowymi?

Aby w ogóle móc z takich usług, konieczne jest podpisanie umowy z konkretną instytucją finansową.

Zawarta umowa zazwyczaj obowiązuje przez czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia. Jest to o tyle wygodne, że nie trzeba pamiętać o jej cyklicznym odnawianiu.

Podczas zawierania umowy nie jest oceniana zdolność finansowa przedsiębiorcy, a raczej to, jakie przyczyny stanowią przeszkodę dla skutecznego ściągania należności, gdyż zazwyczaj takie przeszkody istnieją.

Z pewnością warto też wiedzieć, że w momencie zawarcia takiej umowy, należy poinformować swoich kontrahentów o tym fakcie oraz o tym, że konieczne będą także kontakty z faktorem w momencie regulowania płatności.

Lepiej, aby nie byli oni zaskoczeni, co mogłoby skutkować utratą zaufania dla przedsiębiorcy. Prawa przedsiębiorcy wraz z zawarciem umowy są przenoszone na faktora.

Od tego momentu to on zajmuje się skutecznym regulowaniem należności i z pewnością stanowi to kluczową informację dla każdego z kontrahentów i partnerów biznesowych.

Jeśli chodzi o koszty usługi faktoringowej, trzeba się przygotować, że już na początku trzeba będzie ponieść koszt związany z opłatą aranżacyjną lub też administracyjną.

Dotyczy ona samej operacji złożenia wniosku, jego rozpatrzenia, co w efekcie ma prowadzić do zawarcia umowy faktoringowej.

Oprócz prowizji, jaką pobiera faktor, konieczne mogą być też dodatkowe opłaty operacyjne, a także płatności za ciągle wysyłanie ponagleń do zapłaty kontrahentom, co zależy od ich ilości oraz częstotliwości.

Wszystko jednak tak naprawdę zależy od wysokości należności oraz od tego, jak długo nasz kontrahent będzie zwlekał z jej spłatą. Bezsprzecznie ten czynnik jest decydujący.

Jakie korzyści przynosi faktoring, a jakie są jego wady?

Faktoring jest usługą, na którą istniało zapotrzebowanie na rynku i faktycznie sprawdził się on dla bardzo wielu przedsiębiorców.

Największą jego zaletą jest to, że w przypadku wierzytelności otrzymujemy solidne wsparcie.

Zarówno w postaci pośrednika, który kontaktuje się z kontrahentem jak i w postaci zaliczki z każdej faktury, która sprawia, że płynność przedsiębiorstwa jest większa i staje się ono rentowne i wypłacalne.

Przedsiębiorca zyskuje stały dopływ kapitału, który na bieżąco może wykorzystywać.

Najczęściej na przykład na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności, co stawia go w bardzo komfortowej sytuacji.

Szybki dostęp do środków finansowych bezsprzecznie sprawia, że prowadzenie firmy jest łatwiejsze.

W takim przypadku przedsiębiorca ma też taką możliwość, aby wydłużać terminy spłaty za wykonywane usługi lub też oferowane dobra.

Pomimo wielu zalet faktoringu, trzeba też zmierzyć się z jego negatywnymi aspektami.

Pierwszym i najważniejszym jest to, że nie jest to tania usługa, na co warto przygotować się już na samym starcie.

Tak naprawdę trzeba uzmysłowić sobie fakt, że z każdej faktury jakąś jej część trzeba będzie przekazać na rzecz faktora. To równa się oczywiście zmniejszeniem swojego zarobku.

Warto też wiedzieć, że w taki sposób nie można finansować sprzedaży komisowej, gotówkowej ani detalicznej. Faktoring nie jest więc pozbawiony ograniczeń i nie zawsze będziemy mieli możliwość skorzystania z niego.

Kolejną ważną rzeczą jest to, że w przypadku, kiedy kontrahent spóźni się z zapłatą faktury, przedsiębiorca najczęściej ma obowiązek zwrócić pobraną od faktora zaliczkę, co również stanowi sporą wadę takiego właśnie rozwiązania.

Decydując się na skorzystanie z usługi faktoringowej zawsze trzeba zaznajomić się zarówno z korzyściami, jakie niesie to rozwiązanie, jak i z jego wadami.

Jakie rodzaje faktoringu można wyróżnić?

Przede wszystkim faktoring może inaczej się przedstawiać w zależności od konsekwencji, jakie dotyczą sytuacji, kiedy wierzytelność mimo wszystko nie zostanie opłacona w terminie. Dlatego też można wyróżnić:

Faktoring niewłaściwy – tutaj faktor ma prawo roszczeń wobec dłużnika.

Oznacza to, że niczym on nie ryzykuje, nawet w przypadku braku płatności.

Wierzyciel opłacając fakturę wykonuje płatność do faktora, a ten przekazuje ją przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca opłaca faktora, a w przypadku, kiedy wierzyciel zapłaciłby bezpośrednio do przedsiębiorcy, ten i tak musi opłacić faktora.

Ten typ faktoringu jest więc korzystniejszy dla faktora, co można bezpośrednio zauważyć.

Faktoring właściwy – faktor nie może mieć żadnych roszczeń regresowych co do zwrotu kwot, jakich nie spłacił nabywca.

W praktyce oznacza to, że faktor bierze na siebie ryzyko tego, że wierzyciel nie opłaci zobowiązania.

– Istnieją także formy mieszane obu tych typów w postaci faktoringu mieszanego – oznacza to, że faktor może dochodzić roszczeń, ale tylko w określonych przypadkach.

Zakres roszczeń powinna w sposób szczegółowy regulować zawierana pomiędzy stronami umowa.

Jest to podstawowy i najważniejszy dokument, który reguluje wszelkie warunki współpracy.

Szczególne przypadki zawierania umów faktoringowych

O ile typowa jest współpraca pomiędzy podmiotami krajowymi i faktoring krajowy, w momencie, kiedy kontrahentem jest przedsiębiorstwo zagraniczne, możemy mówić o faktoringu eksportowym.

Ciekawym przypadkiem faktoringu jest również faktoring odwrócony. A więc sytuacja, kiedy nabywanie wierzytelności odbywa się z inicjatywy nabywcy.

Z kolei lojalnościowe programy faktoringowe organizowane są przez nabywców i dedykowane dostawcom.

Zawsze można też zainteresować się faktoringiem w wersji ubezpieczonej. Wówczas oprócz możliwości skorzystania z samej usługi faktoringowej, można również ubezpieczyć się na wypadek braku płatności ze strony nabywcy.

Takie rozwiązanie już z samej definicji jest bardziej kosztowne. Ale jeszcze mocniej minimalizuje ryzyko przykrych konsekwencji sytuacji, kiedy nabywca nie spłaci swojej należności.

Jak widać – możliwości jest wiele. Dlatego też chcąc mocniej zagłębić się w temat nosząc się z zamiarem o możliwości skorzystania z usługi faktoringowej, najlepiej od razu zacząć od przeglądania konkretnych ofert instytucji, jakie takie usługi oferują.

Warto porównywać oferowane warunki współpracy oraz dowiedzieć się, jak w praktyce może się ona kształtować. Zawsze przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy należy dobrze zapoznać się z zaproponowanymi warunkami.

Po to, aby mieć pełną świadomość tego, na co się decydujemy, jakie mogą wyniknąć z tego tytułu koszty i jakie będą w takiej sytuacji nasze obowiązki.

Dla kogo faktoring będzie prawdziwym strzałem w dziesiątkę?

Jak widać więc, jest to usługa, która nie każdemu przypadnie do gustu ze względu na jej koszty oraz sposób jej świadczenia.

Są jednak takie firmy, dla których jest to doskonałym rozwiązaniem, dzięki któremu mogą się ciągle rozwijać i prężnie prosperować.

Faktoring przede wszystkim docenią Ci, którzy potrzebują szybkiego sposobu finansowania i dla których płynność finansowa jest priorytetem. Ta usługa może to zagwarantować.

To także rozwiązanie dla firm, które nie byłby w stanie otrzymać kredytu.

Na przykład ze względu na brak odpowiedniej zdolności finansowej, jaką trzeba poprzez wniosek o pożyczkę w wielu bankach.

W końcu, to dobre rozwiązanie dla tych firm, które nie bardzo radzą sobie z zarządzaniem należnościami i które wolałyby, aby to ktoś inny zajął się ich ściąganiem.

We wszystkich tych przypadkach z pewnością warto rozważyć tę właśnie usługę.

Tym samym zapewniając sobie pewien komfort, a także spokojniejszą i bardziej stabilną sytuację prowadzenia własnego biznesu.

2.5/5 - 2 głosów
kontobankowebezoplat.pl