KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest centralnym organem administracji rządowej, zajmującym się nadzorem nad szeroko rozumianym rynkiem finansów w Polsce. Ustawowo został powołany 21 lipca 2006 roku. KNF podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów.

1 stycznia 2008 roku, KNF przejęła kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego (KNB) – istniejącego do do 31 grudnia 2007 r.

Komisja Nadzoru Finansowego – zadania

Ogólnie rzecz ujmując, Komisja ma czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich członków rynku finansowego w Polsce – zarówno wielkich i małych firm jak i zwykłych obywateli. Ma dbać o stabilność, przejrzystość i przestrzeganie prawa. Aby móc realizować powyższe cele, KNF stosuje szereg działań, które umożliwiają jej sprawne funkcjonowanie w tym zakresie.

Jednym ze stosowanych „narzędzi” jest kontrola. Komisja uważnie monitoruje sytuację podmiotów działających na rynku i sprawdza, czy działają one zgodnie z obowiązującym prawem.

Nie mniej ważną działalnością KNF, jest informacja. Organ sporządza raporty i wydaje opinie o sytuacji na rynku usług finansowych w Polsce. Co ciekawe, na swojej stronie www, publikuje również listę firm, co do których wszczęto postępowanie karne.

Działalnością blisko związaną z informacyjną, jest również aktywność na polu edukacyjnym. Jej przeznaczeniem, jest zwiększenie świadomości finansowej konsumentów. W tym celu organizuje się liczne konferencje, czy bezpłatne seminaria szkoleniowe w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

Kolejną niwą, na której działa KNF jest również działanie legislacyjne. Nie posiadając inicjatywy ustawodawczej, opiniuje akty prawne sporządzane przez Ministerstwo Finansów a także przygotowuje projekty.

Najmniej przyjemną dla uczestników rynku finansowego działalnością KNF, jest dyscyplinowanie. Wiąże się to często z nakładaniem sankcji lub wykluczeniem podmiotów z rynku, jeśli te nie przestrzegają prawa.

Komisja Nadzoru Finansów współpracuje również z zagranicznymi organami nadzoru.

Komisja Nadzoru Finansowego – co kontroluje?

KNF nadzoruje wiele sektorów, instytucji i podmiotów: banki, SKOK-i, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, towarzystwa emerytalne, fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń, Towarowa Giełda Energii, towarzystwa i fundusze inwestycyjne, podmioty zajmujące się obsługą funduszy, firmy inwestycyjne, podmiotów emitujących papiery wartościowe.

Komisja Nadzoru Finansowego a zwykły obywatel

W ramach KNF funkcjonuje również Departament Ochrony Klientów (DOK), w którym obywatel ma prawo zgłosić wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych podmiotów na rynku finansowym.

W praktyce oznacza to np. że jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi, uzasadnienia banku na złożoną reklamację – możesz zwrócić się do DOK-u o pomoc. Formularz zgłoszeniowy, można pobrać z tej strony.

Zapoznaj się również z artykułem nt. – jak założyć konto bankowe przez internet bez kuriera.